Договір публічної оферти на надання послуг з перекладу

м. Київ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір (надалі – «Договір») носить характер публічної оферти, тобто є еквівалентом «усної угоди» і відповідно до чинного законодавства Україні має належну юридичну силу.

1.2. Цей Договір стосується послуг з перекладу (письмовий, послідовний, синхронний), а також інших послуг, які запропоновані та замовлені на сайті http://www.perekladach.ua або електронною поштою (info@perekladach.ua), або усно (телефоном).

Постачальником послуг (надалі - «Виконавець») є ТОВ «Перекладач», в особі Директора Бжезицької Ірини Геннадіївни, яка діє на підставі Статуту, є платником єдиного податку третьої групи (не платник ПДВ).

1.3. Отримувачами послуг (надалі – «Замовник») є фізичні та/або юридичні особи, які замовляють та сплачують послуги перекладу (усного, письмового, синхронного), а також інші послуги, що пропонуються, на сайті http://www.perekladach.ua

1.4. Надалі в Договорі «Замовник» та «Виконавець» разом іменуються як «Сторони».

1.5. Під послугами з перекладу мається на увазі здійснюваний Виконавцем процес, суттю якого є по можливості точна, повна та коректна передача бажаною Замовником мовою перекладу думки і/або інформації, що міститься в представленому з боку Замовника мовою оригіналу тексті, шляхом складання тексту, що відповідає правилам мови перекладу, цільовим призначенням перекладу і отриманим при плануванні проекту інструкціям. Під перекладом мається на увазі письмовий переклад, який передається Замовнику в письмовій формі (на паперовому носії) або у формі, що забезпечує письмове відтворення (в електронному вигляді). Послуга перекладу не включає в себе в якості частини перекладу перерахунок цифрових величин, валют і т.п., якщо не досягнуто іншої домовленості Сторін.

1.6. У разі розбіжності умов, викладених в цьому документі, і особливих умов укладеного із Замовником договору, діють особливі умови договору, при цьому інші положення цього публічного Договору діють в тій частині, в якій вони не суперечать особливим умовам договору. Про питання, що не врегульовані цим Договором, Сторони домовляються окремо.

1.7. При замовленні перекладу Сторони домовляються про цільове призначення перекладу, що замовляється, про термін завершення перекладу, про ціну, про спосіб передачі представлених для здійснення перекладу вихідних матеріалів і готового перекладу, а також про необхідні додаткові послуги. Виконавець зобов'язаний виконати переклад у відповідності зі своїми професійними знаннями і здібностями і передати Замовнику готовий переклад згідно обумовлених із Замовником умов.

1.8. Виконавець має право вимагати від Замовника і отримувати відомості щодо цільового призначення перекладу і його цільової аудиторії. У тому випадку, якщо Замовник використовує переклад з іншою метою, ніж було повідомлено Виконавцю, Виконавець не несе відповідальності за шкоду, яка може виникнути у зв'язку з цим. У разі нерозголошення цільового призначення перекладу Виконавець зобов'язується виконати переклад у відповідності зі своїми професійними знаннями і здібностями за умови, що Замовник замовив переклад з метою отримання інформації. Замовник може використовувати переклад тільки із заявленою для цього метою.

1.9. Виконавець може, але не зобов'язаний зберігати переклад після його передачі Замовнику.

1.10. Замовник зобов'язаний прийняти переклад та оглянути його або дати його оглянути. Переклад вважається переданим також в тому випадку, якщо Замовник безпідставно відмовляється від прийняття готового перекладу або якщо Замовник не з'явиться за перекладом згідно з домовленістю.

1.11. Виконавець забезпечує збереження отриманих від Замовника в якості вихідного матеріалу рукописів, оригінальних документів, представлених на паперовому носії або в електронному вигляді документів та інших матеріалів і повертає їх Замовнику обумовленим способом після завершення перекладу. Витрати, пов'язані з поверненням документів, матеріалів і т.п., переданих Виконавцю для здійснення перекладу, несе Замовник. Якщо Замовник при наявності відповідної домовленості не з'явився за вихідними матеріалами після передачі перекладу Замовнику електронною поштою або іншим способом, Виконавець зберігає їх протягом 2 (двох) місяців, починаючи з дня повідомлення Замовнику про завершення перекладу, якщо не досягнуто іншої угоди. Потім Замовник має право знищити всі матеріали.

1.12. Замовник має право скасувати замовлення в будь-який час. В цьому випадку Замовник зобов'язується заплатити Виконавцю за вже виконану роботу станом на момент скасування замовлення згідно кількості перекладених стандартних розрахункових сторінок, які Виконавець передає Замовникові на вимогу останнього.

1.13. Замовник має право замовити внесення змін до переданого з боку Виконавця перекладу. Якщо Замовник замовить тільки внесення змін і чітко вкаже в тексті змінювані місця, тоді Замовник перекладає тільки зазначені частини тексту, і Замовник зобов'язаний заплатити за переклад цих частин.

1.14. У випадку замовлення послуг з перекладу через сайт http://www.perekladach.ua або електронною поштою (info@perekladach.ua), або усно (телефоном), Замовник тим самим підтверджує, що він ознайомлений з умовами даного Договору та приймає їх. Акт прийому - передачі наданих послуг вважається підписаним, якщо впродовж 3 (трьох) днів з моменту розрахунку між Сторонами до Виконавця не надійшло зауважень від Замовника.

1.15. Під час виконання та/або тлумачення даного Договору Сторони зобов'язуються керуватися чинним законодавством України і діючими нормами користування мережею Інтернет.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За умовами даного Договору Виконавець зобов’язується за завданням Замовника надати послуги з виконання перекладів з української, російської мов на іноземні мови, а також з іноземних мов на українську, російську мову, а також інші послуги, що пропонуються, а Замовник зобов’язується оплатити Виконавцеві зазначені послуги у строки, порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2.2. Виконавець виконує переклади особисто або передоручає їх виконання третім особам. У випадку передоручення виконання перекладів третім особам, Виконавець несе відповідальність за якість таких перекладів та наданих послуг.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ЗА ДОГОВОРОМ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Замовник оплачує надані Виконавцем перекладацькі послуги згідно рахунку, виставленому на підставі (в порядку превалювання) договору, укладеному між Сторонами (якщо такий є), представленої з боку Виконавця цінової пропозиції або прейскуранта Виконавця за тарифами, що зазначені на веб-сайті http://www.perekladach.ua.

3.2. Основою для розрахунку розміру плати за перекладацькі послуги є обсяг перекладацької роботи і вартість перекладу однієї стандартної розрахункової сторінки згідно з прейскурантом Виконавця, якщо не досягнуто іншої домовленості. Обсяг письмових перекладів розраховується на підставі кількості стандартних розрахункових сторінок тексту, якщо відсутня інша домовленість. Одна стандартна розрахункова сторінка включає в себе 1800 знаків, в т.ч. розділові знаки і пропуски. Якщо обсяг початкового тексту можна визначити автоматично, то обсяг роботи розраховується на основі вихідного тексту. Якщо матеріал представлений в форматі, який не дозволяє оцінити обсяг роботи автоматично, то розрахунок проводиться на основі тексту перекладу. Мінімальний обсяг перекладацької роботи становить 1 (одна) стандартна розрахункова сторінка.

3.3. Якщо Замовник не сповістить Виконавця про особливі умови перекладу або для отримання цінової пропозиції не надасть Виконавцю матеріал, що підлягає перекладу, під час здійснення цінового запиту, тоді Виконавець може надати Замовнику лише попередню оцінку, яка не є офертою, що накладає зобов'язання.

3.4. Перед початком роботи Замовник вносить передоплату у розмірі 70% або в іншому розмірі (як Сторони можуть про це домовитися) від попередньої вартості перекладу (послуги) в готівковій або безготівковій формі (шляхом банківського переказу на рахунок Виконавця відповідно до реквізитів, які Виконавець повідомляє) у національній валюті України, за винятком випадків, коли Сторони домовилися про інше. Термін виконання замовлення вважається подовженим на час затримки зі здійсненням передоплати. Замовник сплачує Виконавцеві решту вартості перекладу (у випадку здійснення передоплати) не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту одержання Замовником від Виконавця відповідного рахунку-фактури (в тому числі в електронному вигляді).

3.5. Днем закінчення терміну оплати вважається дата, зазначена в рахунку, виставленому після завершення перекладу, або відповідно до укладеного із Замовником договору. Термін оплати складає 5 (п’ять) робочих днів, починаючи з дня виставлення рахунку за надані перекладацькі послуги, якщо Сторони не домовилися про інший термін. Зобов'язання по оплаті рахунку залишається в силі також в тому випадку, якщо Замовник не з'явиться за перекладом згідно з домовленістю. Якщо Замовник не здійснить будь-який платіж Виконавцю в строк, Виконавець має право зупинити виконання будь-яких замовлень Замовника. Термін виконання замовлень вважається подовженим на час затримки із здійсненням платежу.

3.6. За умови замовлення письмового перекладу фінальна сума до сплати розраховується за кінцевим варіантом тексту перекладу (за винятком східних мов).

3.7. Тарифи на послуги, за узгодженням Сторін, можуть змінюватися в залежності від обсягів, терміновості, складності текстів, що перекладаються, або терміновості та складності завдань щодо надання інших послуг.

3.8. Виконавець може змінювати тарифи в односторонньому порядку, але не частіше, ніж один раз на 2 місяці. Замовник вважається поінформованим про зміну тарифів після того, як інформація розміщена на веб-сторінці http://www.perekladach.ua. Фінальна сума до сплати має бути попередньо узгоджена між Замовником та Виконавцем.

3.9. Рахунки-фактури надаються Замовнику до оплати за кожен окремий виконаний переклад.

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ НАДАНИХ ЗА ДОГОВОРОМ ПОСЛУГ

4.1. У випадку замовлення письмового перекладу Замовник передає тексти на переклад в електронному вигляді на електронну скриньку info@perekladach.ua або особисто в нашому офісі та разом із замовленням надає побажання стосовно строків надання готового перекладу. В замовленні повинна бути зазначена інформація, яка необхідна Виконавцю для виконання замовлення, а саме:

 • який документ або фрагмент документа необхідно перекласти;
 • на яку мову необхідно зробити переклад;
 • строк виконання;
 • спосіб передачі виконаного замовлення (електронною поштою, поштовою службою, особисто в офіс Замовника, кур’єрською службою, тощо);
 • одаткові вимоги до перекладу, якщо вони є;
 • як потрібно оформити переклад;
 • тощо.

Цей перелік не є вичерпним і Виконавець може на свій розсуд запросити у Замовника будь-яку інформацію, яка необхідна йому для виконання замовлення.

4.2. У разі неможливості виконання послуг у бажаний для Замовника термін, зазначений в замовленні, Виконавець відмовляє Замовнику у прийнятті замовлення. Сторони вправі погодити інший термін надання послуг з перекладу.

4.3. Сторони погодились, що Виконавець здійснює переклад в погоджений строк, виходячи із розрахунку 6 (шість) умовних сторінок за 1 робочий день.

4.4. Якщо Замовник має побажання стосовно перекладу специфічних термінів, власних імен, назв, прізвищ, тощо, він надає Виконавцю таку інформацію разом із текстом, що підлягає перекладу. Якщо такі побажання не надані, переклад здійснюється на розсуд перекладача та згідно із загальноприйнятою практикою.

4.5. У випадку, якщо наданий до перекладу документ є нечитабельним через низьку якість документу, Виконавець може відмовитись від виконання замовлення, попередивши про це Замовника, або попросити його надати файл більш високої якості. Замовник зобов’язується докласти всіх зусиль для того, аби надані файли були високої якості.

4.6. У випадку низької якості оригінального тексту, переданого на переклад, Сторони погоджують підхід до перекладу та можуть узгодити надання послуги "стилізація", додаткова вартість якої складає 50% вартості перекладу.

4.7. Виконавець виконує переклад з наданням Замовнику фінальних текстів в електронному вигляді, а також, за бажанням Замовника, на паперовому носії (листи формату А4) в одному примірнику за підписом уповноваженої особи Виконавця, та печаткою Виконавця.

4.8. У разі наявності заперечень до якості здійсненого перекладу (до яких, зокрема, але не виключно, відносяться: відсутність файлів, неякісний переклад, або такий переклад, який потребує подальшого редагування), Замовник обґрунтовує свої заперечення у письмовому вигляді, та інформує Виконавця протягом 5 (двох) робочих днів з дати надання готового перекладу. Пізніші претензії вирішуються за згодою Сторін.

4.9. Виконавець зобов’язаний протягом двох робочих днів розглянути заперечення Замовника. У разі пред'явлення обґрунтованої претензії Замовник має право вимагати виправлення перекладу, а Виконавець зобов'язаний усунути недоліки за свій рахунок протягом обумовленого між Сторонами розумного строку. Розумним строком є щонайменше проміжок часу, обумовлений для виконання перекладу.

4.10. У випадку замовлення синхронного перекладу Замовник відповідає за роздавання, збір та зберігання приймачів та навушників синхронного перекладу протягом усього заходу, а також забезпечує Виконавцю належні умови для виконання замовлення (надає інформацію про місце і час проведення заходу, телефони контактних осіб, а також надає матеріали для здійснення підготовки до виконання послуг, а саме: розклад заходу, перелік доповідачів із зазначенням їх повного імені, організації, посади, нагород та наукових звань, а також презентації, або тези презентації, відеоматеріали, глосарії, розшифровки абревіатур та інші матеріали, необхідні для підготовки до перекладу), а також усю необхідну допомогу. В разі ненадання будь-яких матеріалів для підготовки Виконавцю із наведеного вище переліку, претензії до якості перекладу не вважаються обґрунтованими і не можуть бути взяті до уваги.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором, винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України і відповідно до цього Договору.

5.2. У разі прострочення Замовником оплати послуг Виконавця, Замовник оплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період виникнення прострочення, від простроченої суми за кожен день прострочення.

5.3. У разі прострочення Виконавцем надання послуг Замовнику, Виконавець оплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє у період виникнення прострочення, від вартості замовлення за кожен день прострочення.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Сторони звільняються від відповідальності у разі настання обставин непереборної сили, котрі виникли незалежно від волі Сторін після укладання Договору та настання, або дія яких, а також наслідки, перешкоджають повному, або частковому виконанню Договору та виникнення чи дію яких неможливо було передбачити чи відвернути розумними засобами.

6.2. Цими обставинами є зовнішні та надзвичайні події, а саме: війна та військові дії, повстання, мобілізація, епідемії, пожари, вибухи, дорожні та природні катастрофи, дії будь-яких видів блокад, акти державних органів, що перешкоджають виконанню обов'язків за Договором, а також їх наслідки, та усі інші події, які будуть визнані такими Торгово-промисловою палатою України.

6.3. Виконання Сторонами обов'язків за Договором буде відкладене на період, протягом якого мали місце обставини непереборної сили. Санкції у зв'язку з невиконанням в строк обов'язків за Договором в цьому разі не застосовуються.

6.4. Сторони зобов'язані повідомити одна одну, в разі настанні обставин непереборної сили в 5 (п’яти)-денний строк. Сторона, що своєчасно не повідомила іншу Сторону про настання обставин непереборної сили, не може посилатись на них, крім випадків, коли самі ці обставини перешкоджають своєчасному повідомленню.

6.5. Якщо вказані обставини будуть перешкоджати виконанню обов'язків за Договором протягом 5-х місяців поспіль з моменту їх виникнення, Сторони мають право відмовитись від подальшого виконання Договору без звернення до господарського суду, після письмового (рекомендований лист, телеграма) повідомлення іншої Сторони. В цьому випадку Сторони виконують взаємні розрахунки, пов'язані з виконанням обов'язків за Договором на момент його припинення.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Сторони прагнуть вирішувати всі спори і розбіжності, що виникають, шляхом переговорів між Сторонами, орієнтуючись на продовження співпраці. Сторони вважають вирішення спору за домовленістю невдалим, якщо домовленість не досягається протягом 10 (десяти) робочих днів після внесення пропозиції про початок переговорів.

7.2. У випадку недосягнення згоди щодо спірного питання, Сторони передають це питання на розгляд до господарського суду за місцезнаходженням Виконавця в порядку, встановленому чинними нормами законодавства України.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Сторони домовились про те, що зміст текстів, наданих для перекладу та інформація, що в них міститься, є конфіденційними та не підлягають розголошенню без згоди Замовника.

8.2. У випадку розголошення такої інформації Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

9. ЗАХИСТ ТА ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1. Замовник дає свою згоду на обробку своїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизація, зміна, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування). Метою використання персональних даних та їх подальшої обробки є отримання Замовником послуг, що надаються Виконавцем.

9.2. Виконавець зобов'язується обробляти персональні дані Замовника в суворій відповідності до законодавства України про захист персональних даних.

9.3. Відкликання згоди на обробку персональних даних може бути здійснене шляхом направлення Замовником відповідного розпорядження в простій письмовій формі на адресу Виконавця. При цьому Замовник згоден з тим, що такий відгук може спричинити відмову з боку Виконавця у наданні послуг, внаслідок неможливості їх надання без зазначених даних.

9.4. Права Замовника по відношенню до його персональних даних визначені в ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних".

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИКОНАВЦЯ ЗА ЯКІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ

10.1. Якщо Замовник пред'явить Виконавцю обґрунтовану претензію відповідно до статті 4 цього Договору, то Сторони домовляються про розумний строк, протягом якого Виконавець зобов'язаний усунути недоліки за свій рахунок. Одночасно з пред'явленням претензії щодо якості перекладу Замовник повинен з достатньою точністю і однозначно зрозумілим чином описати наявні в перекладі недоліки.

10.2. Переклад відповідає умовам Договору, якщо він:

 • за змістом є правильним, тобто адекватно передає суть вихідного тексту і не містить помилок. Помилками вважаються граматичні помилки, орфографічні помилки, пропуск в перекладі або додавання в переклад значної частини тексту в порівнянні з вихідним текстом, а також невірне тлумачення змісту вихідного тексту. Стилістичні відмінності перекладу в порівнянні з вихідним текстом не зважають помилками, якщо ці відмінності не тягнуть за собою спотворення змісту вихідного тексту в перекладі. Виконавець не несе відповідальності за випадкову розбіжність зі стилістичними вподобаннями Замовника.
 • в обумовленій формі;
 • відповідає меті, для якої він потрібен Замовнику;
 • відповідає додатковим інструкціям Замовника.

10.3. У разі невідповідності перекладу умовам Договору Замовник не має права користуватися перекладом і, крім того, зобов’язаний повернути оригінали перекладу Виконавцеві, якщо переклад було передано в паперовій формі. Також, Замовник не має права користуватися перекладом в разі будь-якого спору щодо відповідності перекладу умовам Договору. Якщо Замовник почне користуватися перекладом, переклад вважається відповідним умовам Договору.

10.4. Якщо Замовник своєчасно (протягом двох робочих днів) не пред'явить претензій щодо якості перекладу або зробить це голослівно, не вказавши на конкретні недоліки, то він втрачає право пред'явлення претензій щодо якості перекладу, і переклад вважається відповідним умовам Договору.

10.5. Якщо Замовник відмовляється домовлятися про розумний строк для здійснення виправлень або дає відповідне розпорядження третій особі, Виконавець звільняється від зобов'язання щодо усунення недоліків.

10.6. Якщо Замовник має право вимагати виправлення перекладу, а Виконавець відмовляється від цього або не робить цього протягом обумовленого терміну, Замовник може вимагати від Виконавця зменшення вартості перекладу на суму розумних витрат, необхідних для залучення іншої рівнозначної з Виконавцем особи, що надає перекладацькі послуги, для виправлення перекладу. Замовник не має права вимагати зменшення ціни, якщо Виконавець протягом обумовленого терміну зробив в перекладі необхідні виправлення, або якщо Замовник сам необґрунтовано відмовився від прийняття пропозиції Виконавця щодо усунення наявних в перекладі недоліків.

10.7. Пред'явлення претензій, посилання на невідповідність перекладу умовам Договору або бажання усунути недоліки або внести в переклад зміни не дає Замовнику права відмовлятися від сплати вартості перекладацьких послуг та/або залишати рахунок несплаченим до обумовленого терміну.

10.8. Замовник розуміє, що для забезпечення найкращого результату важлива готовність до співпраці з Виконавцем, тому Замовник зобов'язується при необхідності надавати Виконавцю необхідні для виконання перекладу додаткові відомості та матеріали, такі як більш ранні переклади, списки термінів і інші наявні у нього ввідні дані, а також намагається відповідно до своїх можливостей і пункту 4.4 цього Договору узгоджувати зміст специфічних виразів і давати Виконавцю зворотний зв'язок щодо перекладу.

10.9. Замовник не має права вимагати зменшення ціни в разі неістотних помилок або недоліків. Помилка чи недолік вважаються неістотними, якщо вони не змінюють і не спотворюють змісту вихідного тексту.

10.10. Стилістичні зміни і зміни специфічних термінів, а також не перекладені скорочення не вважаються недоліками, якщо Виконавець запитував у Замовника щодо них пояснення, уточнення або коректні переклади, але Замовник, незважаючи на вимогу Виконавця, не надав їх.

10.11. Виконавець не бере на себе відповідальності за транслітерацію імен, адрес і т.п. із нелатинського алфавіту, і в латинський алфавіт. В цьому випадку рекомендується, щоб Замовник представив Виконавцю транслітеровані імена, адреси і т.п.

10.12. Сторони розуміють, що в тому випадку, якщо переклад здійснюється в порядку термінової роботи, Виконавець в умовах обмеженого часу не може завжди гарантувати всебічну перевірку якості перекладу. Проте, Виконавець зобов'язується виконати переклад з максимально можливою в конкретній ситуації точністю і старанністю. Терміновою роботою вважається робота, швидкість виконання якої перевищує 6 (шість) стандартних розрахункових сторінок за один робочий день, а також робота, термін виконання якої становить менше 24 годин після підтвердження замовлення з боку Замовника незалежно від обсягу перекладацької роботи, а також виконання роботи поза чергою.

10.13. Виконавець не може нести відповідальності за наявні в перекладі помилки і/або недоліки, причиною яких є помилки, пропуски, невизначеність або відсутність сенсу в початковому тексті, а також якщо матеріал з вихідним текстом було неможливо прочитати (текст спотворений, потьмянів або написаний вручну) або зрозуміти з іншої причини, і, не дивлячись на вимогу Виконавця, Замовник не усунув названі недоліки.

10.14. Усунення недоліків, названих в пунктах 10.10, 10.11 і 10.13, вважається зміною перекладу відповідно до пункту 1.13, яке Виконавець здійснює на вимогу Замовника за окремо обговорювану плату, тобто за рахунок Замовника.

10.15. Виконавець не несе відповідальності за зміни, внесені в переклад з боку Замовника без узгодження з Виконавцем.

10.16. У разі передачі перекладу в електронному вигляді Замовнику або третій особі за вказівкою Замовника, зокрема нотаріусу для здійснення нотаріального засвідчення перекладу, Виконавець не несе відповідальності за його несумісність з комп'ютерним програмним забезпеченням Замовника або такої третьої особи. Виконавець використовує комп'ютерне програмне забезпечення, що знаходиться в спільному обігу і призначене для офісного використання, щоб виконувані переклади були доступні Замовникам для прочитання. На вимогу Замовника Виконавець зобов'язується повідомити дані комп'ютерного програмного забезпечення, використаного для виконання перекладу.